Scorecard Summary

Flights
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Flight 1 Tees: White
Arnesen/Coplan: 8 --- Hennen/Lange: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Steve Lange 6 6 3 4 5 4 9 6 8 51 7 5 6 4 7 8 3 8 5 53 104 20 84 6 6 2 4 4 4 8 5 7 6 4 6 4 6 7 3 7 5 0 0 0
8 Dan Coplan 5 6 3 5 5 3 5 4 5 41 6 3 4 4 5 6 4 5 5 42 83 10 73 5 6 3 5 5 3 5 4 5 6 3 4 4 5 6 4 5 5 2 2 1
3 Gary Hennen 5 5 4 6 10 4 5 5 6 50 6 5 5 10 4 8 6 5 6 55 105 26 79 5 5 3 5 9 3 4 4 5 5 4 5 9 3 7 6 4 5 0 2 0
8 Paul Arnesen 5 6 4 5 5 3 5 4 6 43 4 4 6 8 4 6 3 6 6 47 90 12 78 5 6 4 5 5 3 5 4 6 4 4 6 8 4 6 3 6 6 2 0 1

Cheeley/Esterly: 10 --- Anding/Schraut: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Tim Anding 6 6 4 5 8 3 5 5 6 48 6 5 6 6 5 7 3 6 4 48 96 14 82 6 6 4 5 8 3 5 5 5 6 5 6 6 5 7 3 5 4 0 0 0
4 Pete Cheeley 5 5 4 4 4 3 6 5 4 40 5 3 5 5 4 5 4 7 5 43 83 12 71 5 5 4 4 4 3 6 5 4 5 3 5 5 4 5 4 7 5 2 2 1
5 Herb Schraut 6 6 3 6 8 3 7 7 6 52 6 4 5 4 7 7 4 6 5 48 100 16 84 6 6 3 6 8 3 7 7 6 6 4 5 4 7 7 4 6 5 0 0 0
4 Darrell Esterly 5 9 5 5 4 3 7 5 7 50 5 4 6 3 6 7 4 7 5 47 97 20 77 5 9 5 5 3 3 7 5 6 5 4 6 3 6 6 4 6 5 2 2 1

Hensel/Grzybowski: 6 --- Huseth(7)/Kern: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Mark Huseth(1) 5 7 4 5 5 3 5 6 7 47 4 4 6 5 6 6 6 4 8 49 96 18 78 5 7 3 5 4 3 4 5 6 3 3 6 5 5 5 6 3 8 0 0 0
9 Gerard Hoffarth 4 5 4 4 5 2 5 4 5 38 4 4 5 5 5 5 4 6 4 42 80 8 72 4 5 4 4 5 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 6 4 2 2 1
6 Chuck Kern 4 6 4 5 6 3 8 5 6 47 5 4 6 4 7 7 5 5 5 48 95 20 75 4 6 3 5 5 3 8 4 5 4 4 6 4 6 6 5 4 5 2 2 0
9 Steve Grzybowski 4 5 5 6 6 4 6 4 7 47 5 4 5 5 5 5 4 6 4 43 90 12 78 4 5 5 6 6 4 6 4 7 5 4 5 5 5 5 4 6 4 0 0 1

Koopmeiners/Spiczka: 10 --- Kempenich(5)/Kirchner: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Tyler Spiczka 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 5 4 4 4 5 4 4 5 3 38 72 0 72 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 2 2 1
7 Tom Kempenich(1) 4 5 3 4 9 4 7 5 4 45 6 3 4 5 5 5 4 5 4 41 86 8 78 4 5 2 4 8 4 7 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 0 0 0
11 Alex Koopmeiners 4 6 4 4 5 3 4 4 4 38 5 3 4 4 5 6 3 3 5 38 76 4 72 4 6 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 6 3 3 5 2 2 1
7 Gary Kirchner 5 6 4 7 6 4 6 5 6 49 6 3 5 5 5 8 3 5 6 46 95 20 75 5 5 3 6 5 3 5 4 5 5 2 5 4 4 7 2 4 5 0 0 0

Feddema/Matson: 6 --- Dowsett/Mattson: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Chip Dowsett 3 4 4 4 4 4 5 4 5 37 3 4 4 4 5 6 3 4 5 38 75 2 73 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 6 3 4 5 2 2 0
10 Duane Feddema 5 5 5 4 6 3 6 6 5 45 7 5 6 5 6 7 4 7 6 53 98 22 76 4 4 4 3 5 2 5 5 3 6 4 5 4 5 6 3 5 5 0 0 1
2 John Mattson 4 5 3 5 6 3 4 5 5 40 6 3 5 5 4 7 5 4 5 44 84 12 72 4 5 3 5 6 3 4 5 5 6 3 5 5 4 7 5 4 5 0 0 0
10 Don Matson 5 7 5 5 6 3 5 6 7 49 8 4 6 5 5 5 4 5 6 48 97 30 67 4 6 4 4 5 2 4 5 6 7 3 5 4 4 4 3 4 5 2 2 1

Bettendorf/Armstrong: 9 --- Gehrts/Petersen: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Dick Lunde 5 6 4 5 6 3 6 5 7 47 5 4 4 3 6 5 4 6 6 43 90 10 80 5 6 4 5 6 3 6 5 7 5 4 4 3 6 5 4 6 6 0 0 0
12 Rance Armstrong 5 5 4 5 6 6 5 8 7 51 5 5 6 4 6 6 4 8 7 51 102 36 66 4 4 2 4 4 5 4 6 5 3 4 5 3 4 4 3 6 6 2 2 1
1 Joe Gehrts 4 5 5 4 6 3 4 4 6 41 6 4 5 5 5 6 4 6 6 47 88 14 74 4 5 5 4 6 3 4 4 6 6 4 5 5 5 6 4 6 6 1 0 0
12 Bill Bettendorf 8 4 5 8 5 3 5 8 7 53 9 5 7 6 8 8 3 6 5 57 110 36 74 7 3 4 7 3 2 4 7 5 8 4 6 5 7 6 2 4 4 1 2 1

Go to top

Flight 2 Tees: White
Rey/Makowski: 10 --- Toughill/Kavanagh: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Rick Jones 4 5 3 4 4 3 5 6 5 39 5 4 4 5 5 6 4 6 4 43 82 10 72 4 5 3 4 4 3 5 6 5 5 4 4 5 5 6 4 6 4 2 2 1
6 Steve Toughill 5 6 4 4 8 4 6 6 6 49 6 3 5 5 5 8 5 5 4 46 95 16 79 5 6 3 4 7 4 6 6 5 6 3 5 5 4 7 5 4 4 0 0 0
9 Glen Rey 5 7 4 4 4 4 7 4 7 46 5 4 8 4 4 7 4 7 5 48 94 16 78 5 7 4 4 4 4 7 4 7 5 4 8 4 4 7 4 7 5 2 2 1
6 Steve Kavanagh 6 6 3 5 4 5 6 5 8 48 5 5 5 5 6 6 4 7 5 48 96 16 80 6 6 3 5 4 5 6 5 8 5 5 5 5 6 6 4 7 5 0 0 0

Timmer/Timmer: 8 --- Braaten/Dyrland: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Brian Timmer 5 4 3 4 4 3 6 4 5 38 4 4 6 4 4 6 3 4 4 39 77 4 73 5 4 3 4 4 3 6 4 5 4 4 6 4 4 6 3 4 4 2 2 1
2 Pat Dyrland 6 6 4 5 4 4 5 5 6 45 7 4 6 6 5 8 4 5 5 50 95 14 81 6 6 3 5 3 4 4 4 5 6 3 6 6 4 7 4 4 5 0 0 0
10 Wendell Timmer 4 6 4 3 5 3 6 8 7 46 6 5 7 6 7 6 4 5 5 51 97 18 79 3 5 3 2 4 2 5 7 6 5 4 6 5 6 5 3 4 4 0 2 1

Kinsella/Wippler: 6 --- Dingmann(6)/Bain(6): 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Trent Kinsella 4 5 3 4 4 4 5 4 6 39 6 3 6 5 5 4 3 4 4 40 79 6 73 4 5 3 4 3 4 5 4 5 6 3 6 5 5 3 3 3 4 0 0 1
5 Jason Bain(2) 3 4 3 5 5 4 4 4 5 37 5 3 4 5 3 4 4 3 5 36 73 2 71 3 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 3 5 2 2 0
4 Justin Wippler 4 6 3 3 5 4 5 4 7 41 7 6 4 5 5 6 4 4 4 45 86 10 76 4 6 2 3 4 4 5 4 6 7 6 4 5 4 5 4 3 4 2 2 1
5 Rick Dingmann(2) 4 6 3 5 6 4 4 4 4 40 6 3 6 6 4 5 3 6 4 43 83 4 79 4 6 3 5 6 4 4 4 4 6 3 6 6 4 5 3 6 4 0 0 0

Meyer/Kelzenberg: 10 --- Friedrich/Trenz: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Floyd Meyer 4 5 3 6 5 3 5 6 6 43 7 6 4 5 4 5 4 5 5 45 88 14 74 4 5 3 6 5 3 5 6 6 7 6 4 5 4 5 4 5 5 2 2 1
7 Herb Trenz 5 5 4 5 7 4 6 6 6 48 7 4 6 6 6 8 5 5 7 54 102 24 78 5 5 3 5 6 4 5 5 5 6 3 6 6 5 7 5 4 7 0 0 0
11 Elmer Skaj 5 5 4 4 4 3 6 7 7 45 6 5 5 4 6 8 4 6 6 50 95 20 75 5 5 4 4 4 3 6 7 7 6 5 5 4 6 8 4 6 6 2 2 1
7 Joe Friedrich 6 7 4 4 5 4 6 5 8 49 7 5 5 7 7 6 5 6 6 54 103 24 79 6 7 4 4 4 4 6 5 7 7 5 5 7 7 5 5 5 6 0 0 0

Bach/Ruhoff: 5 --- Schraut/Benoit: 5 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Bill Ruhoff 4 6 4 5 6 3 7 6 6 47 6 4 5 6 5 6 3 6 5 46 93 18 75 4 6 3 5 5 3 7 5 5 5 4 5 6 4 5 3 5 5 0 0 0.5
1 Travis Benoit 3 5 2 5 5 4 5 4 5 38 6 4 5 4 4 6 4 6 3 42 80 10 70 3 5 2 5 5 4 5 4 5 6 4 5 4 4 6 4 6 3 2 2 0.5
12 Jerry Bach 6 6 5 5 6 4 7 4 6 49 6 4 5 6 7 8 3 5 6 50 99 28 71 6 6 4 5 5 4 7 4 5 6 4 5 6 6 7 3 4 6 2 2 0.5
1 Stacy Schraut 5 5 4 5 9 4 7 5 4 48 6 5 5 7 5 6 5 5 6 50 98 22 76 5 5 4 5 9 4 7 5 4 6 5 5 7 5 6 5 5 6 0 0 0.5

Wermerskir/Rosenberger: 6 --- Gallagher/Merritt: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Dan Gallagher 5 8 3 7 4 3 6 4 5 45 6 4 5 7 5 5 4 6 7 49 94 16 78 5 8 2 7 3 3 6 3 4 5 4 5 7 4 4 4 5 7 0 0 0
8 Bill Rosenberger 5 7 2 4 6 2 4 5 6 41 4 4 5 4 4 8 4 4 4 41 82 8 74 5 7 2 4 6 2 4 5 6 4 4 5 4 4 8 4 4 4 2 2 1
3 Ray Merritt 5 6 4 6 5 4 6 7 7 50 6 4 6 6 5 6 5 7 5 50 100 28 72 5 6 3 5 4 4 5 6 6 5 3 6 5 4 5 5 6 5 2 2 0
8 Craig Wermerskir 5 6 3 5 4 4 5 4 7 43 6 4 7 5 8 6 4 4 4 48 91 16 75 5 6 3 5 4 4 5 4 7 6 4 7 5 8 6 4 4 4 0 0 1

Go to top

Flight 3 Tees: White
Travers/Beckman: 8 --- Weisenberger/Schubert(7): 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Mark Beckman 6 8 5 5 6 3 7 5 6 51 12 39 6 8 4 5 5 3 7 4 5 2 1 1
10 Jack Schubert(3) 5 8 4 5 5 3 5 7 8 50 8 42 5 8 4 5 5 3 5 7 8 0 1 0
2 Tom Schwichtenberg 5 6 4 7 4 5 6 7 6 50 14 36 5 6 4 7 4 5 6 7 5 1 2 1
10 Dick Weisenberger 6 6 5 5 5 5 6 5 6 49 13 36 6 6 5 5 5 5 6 5 6 1 0 0

Juell/Jacobson: 6 --- Jarnot/Springer: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Ronald Juell 4 3 4 4 4 3 6 6 5 39 6 33 4 3 4 4 4 3 6 6 5 2 2 1
4 Tim Jarnot 5 3 5 6 6 5 5 6 6 47 8 39 5 3 5 6 5 5 5 6 5 0 0 0
5 Daryll Jacobson 8 3 5 5 5 4 7 7 8 52 13 39 8 3 5 5 5 4 7 7 7 0 0 1
4 Paul Springer 6 4 5 7 4 3 5 7 7 48 12 36 6 4 5 7 4 3 5 7 7 2 2 0

Kurtz/Kalkman: 10 --- Sondrall/Golembeski: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 John Kalkman 4 5 4 8 7 3 5 4 8 48 15 33 3 4 2 6 5 2 3 2 6 2 2 1
6 Den Kurtz 7 6 5 7 7 4 6 5 6 53 18 35 5 4 3 5 5 2 4 3 4 2 2 1

Blonigen/Canfield: 10 --- No Show: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Mike Canfield 4 7 4 7 5 3 5 5 4 44 9 35 3 6 3 6 4 2 4 4 3 2 2 1
1 Vic Blonigen 5 5 4 5 5 3 4 6 6 43 10 33 4 4 3 4 4 2 3 5 4 2 2 1

Kurtz/Scherling: 9 --- Thompson(7)/West(7): 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Dennis Morin 4 6 3 3 5 6 4 5 5 41 5 36 4 6 3 3 5 6 4 5 4 0 0 0
3 Mark Kurtz 4 5 3 4 4 3 6 5 4 38 4 34 4 5 3 4 4 3 6 5 4 2 2 1
8 Gary Zittlow 4 4 4 4 12 3 5 6 5 47 5 42 4 4 4 4 12 3 5 6 5 0 1 0
3 Tom Scherling 5 5 3 6 10 4 6 5 5 49 11 38 5 5 2 5 9 4 5 4 4 2 1 1

Wensel(7)/Schulte(7): 6 --- Schubert(7)/Bruce: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Mark Stein 4 8 4 5 5 4 9 4 6 49 10 39 4 8 4 5 5 4 9 4 5 2 2 0.5
11 Larry Phillips 5 8 4 5 9 2 6 5 5 49 9 40 5 8 4 5 9 2 6 5 5 0 0 0.5
7 Jim Wensel(7) 7 6 4 6 6 6 7 6 6 54 15 39 7 6 3 6 5 6 7 5 5 0 1 0.5
11 Ralph Schubert(3) 6 8 5 7 5 4 4 5 5 49 11 38 6 8 5 7 5 4 4 5 5 2 1 0.5

Go to top

Flight 4 Tees: White
Weyrauch/Weyrauch: 8 --- Knapek (9)/Narlock (9): 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 David Narlock(4) 5 6 4 8 5 6 5 4 4 47 6 41 5 6 4 8 5 6 5 4 4 0 0 0
10 Kyle Weyrauch 6 6 4 5 3 4 5 5 3 41 9 32 6 6 3 5 2 4 5 5 2 2 2 1
2 Jeff Knapek(4) 5 6 4 10 5 4 5 5 6 50 6 44 5 6 4 10 5 4 5 5 6 0 2 0
10 Mike Weyrauch 4 8 3 4 7 5 4 7 10 52 12 40 4 8 2 3 6 5 3 6 9 2 0 1

Pappenfus/Huls: 10 --- Braun/Gohman: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Jerry Huls 4 4 4 5 5 2 5 5 5 39 8 31 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 1
5 Craig Braun 5 5 2 4 4 3 4 6 5 38 2 36 5 5 2 4 4 3 4 6 5 0 0 0
4 Mike Huls 4 7 4 4 5 4 5 7 7 47 10 37 4 7 3 3 4 4 4 6 6 2 2 1
5 Scott Gohman 4 5 3 5 5 3 6 6 6 43 4 39 4 5 3 5 5 3 6 6 6 0 0 0

Johnson/Paul: 8 --- Hanson(9)/Kremer(9): 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Todd Johnson 4 7 4 5 5 2 6 5 7 45 8 37 4 7 3 5 4 2 6 4 6 2 2 1
9 Greg Kremer(9) 4 5 4 4 7 4 6 5 7 46 4 42 4 5 4 4 7 4 6 5 7 0 0 0
6 Steve Paul 5 6 5 5 5 4 5 6 8 49 12 37 5 6 4 5 4 4 5 5 7 1 1 1
9 Scott Hanson(9) 5 6 3 5 5 4 3 7 7 45 8 37 5 6 3 5 5 4 3 7 7 1 1 0

Meyer/Meyer: 6 --- Nierengarten/Morris: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Josh Meyer 5 6 4 5 5 4 9 10 4 52 12 40 5 6 3 4 4 4 8 9 3 0 0 1
7 Don Nierengarten 5 5 3 4 5 4 7 5 7 45 6 39 5 5 3 4 5 4 7 5 7 2 2 0
11 Zach Meyer 5 6 6 4 5 5 11 5 7 54 16 38 5 6 5 4 4 5 10 4 6 2 2 1
7 Chuck Morris 5 7 4 6 9 3 5 7 9 55 11 44 5 7 4 6 9 3 5 7 9 0 0 0

Krippner/Weise: 8 --- Johansen/Emblom: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Karl Krippner 5 6 4 4 5 3 6 5 7 45 10 35 5 6 3 3 4 2 5 4 6 2 0 1
3 Mark Kurtz 4 5 2 3 8 4 4 5 6 41 3 38 4 5 2 3 8 4 4 5 6 0 2 0
8 Josh Weise 7 5 5 5 4 4 6 6 6 48 14 34 7 5 4 4 3 3 5 5 5 2 2 1
3 Dustin Emblom 3 6 4 6 13 4 4 5 6 51 7 44 3 6 4 6 13 4 4 5 6 0 0 0

Go to top

Flight 5 Tees: White
Kempenich(1)/Pursley: 10 --- Weller/Weller: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Tom Kempenich(1) 4 6 3 4 7 4 5 5 6 44 4 40 4 6 3 4 7 4 5 5 6 2 2 1
10 Scott Weller 7 6 4 6 10 3 7 4 5 52 10 42 7 6 3 5 9 3 6 3 4 0 0 0
2 Dennis Pursley 5 6 5 4 5 3 8 5 7 48 8 40 5 6 5 4 5 3 8 5 7 2 2 1
10 Jeremy Weller 6 7 4 6 7 4 11 6 7 58 16 42 6 6 3 5 6 3 10 5 6 0 0 0

Reimer/Bluhm: 5 --- Lewandowski/Sperling: 5 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Steve Reimer 6 4 3 5 9 3 5 5 6 46 7 39 6 4 3 5 9 3 5 5 5 2 1 1
6 Josh Sperling 5 8 5 4 9 3 7 5 4 50 6 44 5 8 5 4 9 3 7 5 4 0 1 0
9 Brian Bluhm 5 5 4 5 5 5 4 8 4 45 9 36 5 5 4 5 5 5 4 8 4 0 0 1
6 Don Lewandowski 5 5 4 4 6 4 6 5 4 43 10 33 5 5 4 4 6 4 6 5 3 2 2 0

Rogholt/Holweger: 7 --- Garberick/Eilers: 3 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Kevin Eilers 3 6 6 5 5 3 6 5 3 42 6 36 3 6 6 5 5 3 6 5 3 2 1 0
5 James Holweger 6 5 4 5 9 3 4 6 4 46 7 39 6 5 4 5 9 3 4 6 3 0 1 1
4 Tom Garberick 5 4 4 5 8 5 5 7 5 48 8 40 5 4 4 5 8 5 5 7 5 0 0 0
5 Chris Rogholt 5 8 4 5 5 4 6 4 6 47 11 36 5 8 3 5 4 4 6 4 5 2 2 1

Stracke/Braun: 10 --- Koopmeiners/Koopmeiners: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Adam Koopmeiners 4 6 3 4 4 3 7 7 5 43 4 39 4 6 3 4 4 3 7 7 5 0 0 0
8 Phil Braun 5 6 4 4 5 6 7 5 6 48 13 35 4 5 3 3 4 5 6 4 5 2 2 1
3 Scott Koopmeiners 7 5 3 7 8 5 7 6 7 55 11 44 7 5 3 7 8 5 7 6 7 0 0 0
8 Ed Stracke 4 8 3 6 6 4 6 9 7 53 17 36 4 8 2 5 5 4 5 8 6 2 2 1

Conway/Hunter: 9 --- Hollenhorst/Lembeck: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Leon Fischer 5 6 3 6 4 4 6 7 5 46 7 39 5 6 3 6 4 4 6 7 5 0 0 0
11 Jim Conway 4 5 4 7 6 3 4 5 6 44 9 35 4 5 4 7 5 3 4 5 5 2 2 1
7 Mark Hollenhorst 4 7 4 5 7 6 7 6 7 53 12 41 4 7 4 5 7 6 7 6 6 0 1 0
11 Chuck Manthey 6 5 5 8 4 3 8 6 5 50 11 39 6 5 5 8 4 3 8 6 5 2 1 1

Preusser/Lahr: 7 --- Graham/Koester: 3 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Charlie Lahr 6 6 4 4 5 4 8 6 5 48 9 39 6 6 4 4 5 4 8 6 5 2 2 1
12 Ted Pfohl 5 6 4 5 7 5 6 8 7 53 11 42 5 6 4 5 6 5 6 8 6 0 0 0
1 Don Preusser 7 7 4 5 5 4 7 7 7 53 10 43 7 7 4 5 5 4 7 7 7 0 1 1
12 Randy Koester 6 7 4 5 9 5 8 5 5 54 12 42 6 7 4 5 8 5 8 5 4 2 1 0

Go to top

Flight 6 Tees: White
Lutterman/Berg: 9 --- Lungstrom/Page: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Dan Lutterman 5 5 4 4 5 3 5 4 5 40 10 30 5 5 4 4 5 3 5 4 5 2 2 1
5 Steve Lungstrom 5 10 4 5 9 4 8 8 9 62 15 47 5 10 3 5 8 4 7 7 8 0 0 0
4 Mick Berg 6 8 3 5 8 4 6 6 5 51 12 39 6 8 3 5 8 4 6 6 5 2 1 1
5 Tim Page 6 6 5 5 6 4 12 7 10 61 18 43 6 6 4 4 5 4 11 6 9 0 1 0

Gaetz/Blondell: 10 --- Dingmann(2)/Heyne: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Charles Gaetz 5 5 3 5 4 4 4 3 5 38 6 32 5 5 2 5 3 4 4 2 4 2 2 1
2 Rick Dingmann(2) 4 3 4 6 6 4 4 5 5 41 2 39 4 3 4 6 6 4 4 5 5 0 0 0
10 Pat Blondell 4 5 3 8 5 3 6 6 7 47 11 36 4 5 2 7 4 2 5 5 6 2 2 1
2 Randy Heyne 5 6 5 5 5 3 5 4 5 43 4 39 5 6 5 5 5 3 5 4 5 0 0 0

Zaske/Bain(2): 6 --- Maetzold/Matter: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Jason Bain(2) 4 6 4 4 4 3 5 5 5 40 1 39 4 6 4 4 4 3 5 5 5 0 0 1
11 Pete Matter 5 5 4 5 4 3 6 5 6 43 6 37 5 5 3 5 3 3 5 4 5 2 2 0
7 Dave Zaske 4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 10 32 4 5 4 5 5 5 5 4 4 2 2 1
11 John Knopik 4 6 3 6 6 4 6 4 6 45 9 36 4 6 3 6 6 4 6 4 6 0 0 0

Klug/Fuecher: 10 --- Huberty/Huberty: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Mike Fuecher 5 6 4 5 4 3 5 5 5 42 10 32 5 6 4 5 4 3 5 5 4 2 2 1
3 Steve Huberty 5 5 4 5 5 5 7 6 6 48 9 39 5 5 4 5 5 5 7 6 6 0 0 0
8 Ryan Klug 4 6 5 5 5 3 4 5 10 47 11 36 4 6 5 5 5 3 4 5 10 2 2 1
3 Paul Huberty 4 9 4 8 5 4 7 7 11 59 17 42 4 9 3 7 4 4 6 6 10 0 0 0

Kremers/Kremers: 10 --- Stepan/Lommel: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Gary Kremers 5 7 4 4 4 3 5 5 6 43 10 33 5 7 4 4 3 3 5 5 5 2 2 1
9 Greg Stepan 4 6 5 7 5 4 5 7 5 48 8 40 4 6 5 7 5 4 5 7 5 0 0 0
6 Tom Kremers 3 6 4 7 5 3 5 7 6 46 14 32 3 6 3 6 4 3 4 6 5 2 2 1
9 Scott Lommel 4 6 3 5 6 3 7 6 5 45 8 37 4 6 3 5 6 3 7 6 5 0 0 0

Moilanen/Arndt: 8 --- Meyer/Schreder: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Kyle ???????????? 3 5 4 5 5 5 6 8 7 48 5 43 3 5 4 5 5 5 6 8 7 0 0 0
12 Mike Moilanen 6 7 4 4 5 4 8 5 5 48 9 39 6 7 3 4 4 4 8 4 4 2 2 1
1 Rich Meyer 6 5 5 5 5 6 5 5 7 49 10 39 6 5 5 5 5 6 5 5 7 0 2 0
12 Andrew Burrows 6 6 3 6 6 6 6 5 5 49 11 38 6 6 3 6 6 6 6 5 4 2 0 1

Go to top

Flight 7 Tees: White
Schulte(3)/Wensel(3): 7 --- Nelson/Gans: 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Mark Stein 9 4 5 5 7 8 4 6 5 53 10 43 9 4 5 5 7 8 4 6 5 0 1 1
11 Bob Nelson 6 6 5 8 7 8 5 4 6 55 15 40 5 5 5 8 6 7 5 3 6 2 1 0
7 Jim Wensel(3) 6 6 4 4 6 6 4 4 5 45 15 30 6 6 4 4 6 6 4 4 5 2 2 1
11 Jim Gans 10 9 9 7 7 8 4 7 9 70 18 52 10 9 9 7 6 7 4 6 9 0 0 0

Lisbon/Huseth(1): 6 --- Gunderson/Dylla: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Mark Huseth(1) 6 4 7 5 5 7 3 8 6 51 9 42 6 4 7 5 5 7 3 8 6 0 0 1
9 Joe Dylla 6 5 6 4 8 7 3 6 5 50 11 39 6 5 6 4 8 6 3 5 5 2 2 0
6 Joe Lisbon 5 6 5 6 5 5 4 6 7 49 9 40 5 6 5 6 5 5 4 6 7 2 2 1
9 Jeff Gunderson 7 4 7 7 7 7 6 6 7 58 14 44 6 3 7 7 6 6 6 5 7 0 0 0

Hjelmberg/Stoterau: 6 --- Schubert(3)/Schubert(3): 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Jack Schubert(3) 9 7 5 5 8 6 4 5 7 56 8 48 9 7 5 5 8 6 4 5 7 0 0 0
2 Paul Hjelmberg 6 4 4 5 6 5 4 5 6 45 8 37 6 4 4 5 6 5 4 5 6 2 2 1
10 Ralph Schubert(3) 5 4 5 5 6 7 4 5 5 46 11 35 5 4 5 5 6 7 4 4 5 2 2 0
2 Lynn Stoterau 7 5 4 5 7 7 4 6 5 50 10 40 7 5 4 5 7 7 4 6 5 0 0 1

Spiczka/Virnig: 10 --- Wilson/Bemis: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Kurt Clitty??? 9 4 6 10 9 7 7 8 6 66 5 61 9 4 6 10 9 7 7 8 6 0 0 0
4 Greg Spiczka 7 6 6 5 9 6 5 7 7 58 15 43 6 5 5 4 8 5 4 5 6 2 2 1
5 Rod Bemis 7 6 6 5 9 5 5 7 5 55 16 39 7 6 6 5 9 5 5 7 5 0 0 0
4 Patrick Virnig 6 7 6 3 7 7 4 5 7 52 18 34 6 7 6 3 7 6 4 4 7 2 2 1

Van Den Boom/Phillips: 10 --- Thompson(3)/West(3): 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Gary Zittlow 7 5 5 6 5 6 3 6 6 49 5 44 7 5 5 6 5 6 3 6 6 0 0 0
3 John Van Den Boom 7 4 8 3 5 5 3 5 5 45 5 40 7 4 8 3 5 5 3 5 5 2 2 1
8 Mike Canfield 8 4 4 6 4 5 4 7 6 48 9 39 8 4 4 6 4 5 4 7 6 0 0 0
3 Larry Phillips 6 4 4 7 5 7 2 5 5 45 9 36 6 4 4 7 5 7 2 5 5 2 2 1

Fischer/Fleck: 10 --- Dhein/Redmond: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Keith Redmond 10 8 5 8 7 8 4 6 6 62 10 52 10 8 5 8 7 8 4 6 6 0 0 0
1 Greg Fleck 6 5 4 7 6 7 3 5 6 49 11 38 6 5 4 7 6 7 3 4 6 2 2 1
12 Mark Dhein 10 5 4 7 7 6 4 8 6 57 14 43 10 5 4 7 7 6 4 7 6 0 0 0
1 Jim Fischer 5 4 6 4 6 7 2 5 5 44 13 31 5 4 6 4 6 7 2 5 5 2 2 1

Go to top

Flight 8 Tees: White
Zapzalka/Jacobs: 6 --- Ramstad/Hammerel: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Rob Jacobs 5 3 5 5 6 6 3 6 7 46 10 36 4 2 5 5 5 5 3 5 7 2 2 1
4 Don Hammerel 7 4 4 5 5 7 5 4 5 46 5 41 7 4 4 5 5 7 5 4 5 0 0 0
5 Ben Drilling 6 7 6 5 7 5 4 6 5 51 10 41 6 7 6 5 7 5 4 6 5 0 0 1
4 Tim Ramstad 6 4 8 4 6 7 3 6 5 49 10 39 6 4 8 4 6 7 3 6 5 2 2 0

Lunde/Thompson: 7 --- Johnson/Johannes: 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Tim Lunde 4 4 5 5 5 7 4 4 4 42 8 34 4 4 5 5 5 7 4 4 4 2 2 1
10 John Johannes 6 5 7 5 6 7 4 6 6 52 13 39 5 4 7 5 5 6 4 5 6 0 0 0
2 Charles Thompson 6 8 3 5 7 5 4 5 8 51 12 39 6 8 3 5 7 5 4 5 8 0 1 1
10 Stacy Johnson 7 5 4 5 7 6 4 6 7 51 14 37 7 5 4 5 7 5 4 5 7 2 1 0

Bauer/Rolfzen: 8 --- Bauer/Tomporowski: 2 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Gary Rolfzen 6 3 5 7 4 6 4 4 5 44 3 41 6 3 5 7 3 5 4 3 5 2 0 1
6 Tyler Spiczka 5 3 4 4 5 4 4 8 8 45 0 45 5 3 4 4 5 4 4 8 8 0 2 0
9 Bob Bauer 4 4 4 6 5 5 3 5 4 40 3 37 4 4 4 6 5 5 3 5 4 2 2 1
6 Terry Tomporowski 6 4 5 8 8 9 4 7 6 57 13 44 5 3 4 7 7 8 3 5 5 0 0 0

Gore/Eiynk: 8 --- Repke/Repke: 2 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Bruce Gore 6 4 3 5 5 7 4 5 4 43 7 36 6 4 3 5 4 6 4 4 4 2 2 1
11 Al Strassburg 5 5 6 5 4 6 3 5 4 43 4 39 5 5 6 5 4 6 3 5 4 0 0 0
7 Ron Eiynk 6 4 5 5 7 9 4 8 4 52 13 39 5 3 4 4 6 8 3 7 3 0 2 1
11 Rich Repke 7 3 4 5 4 7 4 3 5 42 4 38 7 3 4 5 4 7 4 3 5 2 0 0

Spiczka/Fesenmaier: 8 --- Tast/Henkemeyer: 2 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Doug Spiczka 6 3 4 5 6 5 3 6 4 42 4 38 6 3 4 5 6 5 3 6 4 2 2 1
12 Dan Coplan 5 6 4 6 5 5 4 6 5 46 5 41 5 6 4 6 5 5 4 5 5 0 0 0
1 Lee Fesenmaier 6 5 5 6 6 6 4 7 6 51 13 38 5 4 5 6 5 5 4 6 6 1 1 1
12 Aaron Tast 6 3 7 5 6 6 4 5 4 46 8 38 6 3 7 5 6 6 4 5 4 1 1 0

Hines/Burgess: 10 --- Paukert/Edstrom: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Todd Edstrom 6 5 9 6 5 6 3 5 5 50 8 42 6 5 9 6 5 6 3 5 5 0 0 0
8 Kevin Hines 7 4 5 6 7 6 4 5 4 48 10 38 7 4 5 6 7 5 4 4 4 2 2 1
3 Tony Paukert 6 4 5 6 6 9 3 5 5 49 9 40 6 4 5 6 6 9 3 5 5 0 0 0
8 Paul Burgess 6 6 5 6 5 9 3 4 6 50 12 38 6 6 5 6 4 8 3 3 6 2 2 1

Go to top

Flight 9 Tees: White
Laumeyer/Frederickson: 6 --- Kohlman/Knapek(4): 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Jeff Knapek(4) 5 3 5 5 7 7 3 4 4 43 6 37 5 3 5 5 7 7 3 4 4 2 2 0
10 Marty Laumeyer 7 5 5 3 7 4 3 5 6 45 7 38 7 5 5 3 7 4 3 4 6 0 0 1
2 Steve Kavanagh 6 5 4 4 6 6 5 6 4 46 8 38 6 5 4 4 6 6 5 6 4 0 0 0
10 Steve Frederickson 6 3 5 4 5 6 4 5 5 43 9 34 6 3 5 4 5 6 4 4 5 2 2 1

Belling/Williamson: 6 --- Hoffarth/Supan: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Allen Supan 5 4 4 5 5 7 3 5 3 41 3 38 5 4 4 5 5 7 3 5 3 2 2 0
11 Marcus Williamson 6 5 4 5 6 4 4 5 4 43 4 39 6 5 4 5 6 4 4 4 4 0 0 1
7 Gerard Hoffarth 5 5 6 4 6 5 4 6 4 45 4 41 5 5 6 4 6 5 4 6 4 0 0 0
11 Todd Belling 7 3 5 5 5 5 4 4 4 42 5 37 7 3 5 5 5 5 4 3 4 2 2 1

Lindberg/Muehlbauer: 7 --- Narlock(4)/Olson: 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 David Narlock(4) 5 4 4 5 6 5 5 5 5 44 6 38 5 4 4 5 6 5 5 5 5 1 0 0
12 Keith Lindberg 6 4 4 7 5 9 3 5 5 48 10 38 5 4 4 7 4 8 3 4 5 1 2 1
1 Kyle Olson 7 4 5 5 8 7 3 7 4 50 8 42 7 4 5 5 8 7 3 7 4 0 2 0
12 Chuck Muehlbauer 8 6 5 5 6 9 4 4 7 54 15 39 7 5 5 4 5 8 4 3 6 2 0 1

Buckner/Welle: 8 --- May/Bommersbach: 2 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Tim Bommersbach 6 3 4 5 6 6 3 6 4 43 7 36 6 3 4 5 6 6 3 6 4 1 1 0
5 Larry Welle 6 3 5 5 5 7 3 5 4 43 7 36 6 3 5 5 5 7 3 5 4 1 1 1
4 Pat May 7 5 4 5 6 9 3 4 6 49 7 42 7 5 4 5 6 9 3 4 6 0 0 0
5 Scott Hanson(4) 6 4 5 5 5 6 4 5 3 43 8 35 6 4 5 5 5 6 4 4 3 2 2 1

Kremer(4)/Laudenbach: 10 --- Johnson/Rein: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Steve(Weasel) Rein 5 5 3 6 5 7 4 6 6 47 10 37 4 4 3 5 4 6 4 5 6 0 0 0
9 Greg Kremer(9) 5 3 5 4 4 6 3 5 4 39 4 35 5 3 5 4 4 6 3 5 4 2 2 1
6 Lauren Pfannenstein 7 5 5 5 6 8 6 4 5 51 11 40 7 5 5 5 5 7 6 3 5 0 0 0
9 Tim Laudenbach 7 3 4 3 6 7 3 5 4 42 8 34 7 3 4 3 6 7 3 5 4 2 2 1

Gambrino/Anderson: 10 --- Phenow/Phenow: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Steve Anderson 6 3 4 6 9 9 3 7 5 52 10 42 6 3 4 6 9 9 3 7 5 2 2 1
3 Jamie Phenow 7 4 6 4 5 9 5 9 6 55 11 44 7 4 6 4 5 9 5 8 6 0 0 0
8 Mike Gambrino 6 5 6 6 7 7 5 7 6 55 16 39 5 5 6 6 6 6 5 6 6 2 2 1
3 Ben Phenow 6 4 6 6 9 12 4 9 6 62 12 50 6 4 6 6 9 12 4 9 6 0 0 0

Go to top