Scorecard Summary

Flights
1 2 3 4 5 6 7 8

Flight 1 Tees: White
Gallagher/Merritt: 10 --- Anding/Schraut: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Tim
Anding
6 5 4 5 7 7 5 6 6 51 9 42 6 5 4 5 7 7 5 6 6 0 0 0
3 Dan
Gallagher
6 5 3 6 5 6 3 5 6 45 11 34 6 5 3 6 5 5 3 4 6 2 2 1
12 Herb
Schraut
6 3 6 5 6 8 3 6 6 49 10 39 6 3 6 5 6 8 3 6 6 0 0 0
3 Ray
Merritt
5 4 5 5 5 7 4 5 6 46 12 34 5 4 5 5 5 6 4 4 6 2 2 1

Mattson/Dowsett: 9 --- Althaus/Ruhoff: 1
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Chip
Dowsett
5 3 5 4 5 5 3 4 3 37 2 35 5 3 5 4 5 5 3 4 3 2 2 1
8 Bill
Ruhoff
6 4 5 5 5 7 3 5 5 45 7 38 5 3 5 5 4 6 3 4 5 0 0 0
5 John
Mattson(1)
5 5 3 5 8 7 3 6 5 47 6 41 5 5 3 5 8 7 3 6 5 1 2 1
8 James(Tubby)
Althaus
7 5 6 6 5 7 4 6 6 52 11 41 6 4 6 6 4 6 4 5 6 1 0 0

Robbins/Murphy: 10 --- Toughill/Kavanagh: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Steve
Toughill
6 4 4 5 5 7 4 7 4 46 7 39 6 4 4 5 5 7 4 7 4 0 0 0
1 Jerry
Robbins
8 5 6 5 5 7 3 5 6 50 13 37 7 4 6 4 4 6 3 4 6 2 2 1
6 Steve
Kavanagh
6 3 5 5 7 6 5 5 6 48 12 36 6 3 5 5 7 6 5 5 6 0 0 0
1 Ron
Jendersek
7 4 4 5 8 6 5 6 6 51 16 35 6 4 4 5 7 5 5 5 6 2 2 1

Braaten/Dyrland: 7 --- Rey/Makowski: 3
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Karsten
Braaten
6 3 4 4 6 7 4 5 5 44 9 35 5 3 4 4 5 6 4 4 5 2 1 1
9 Rick
Jones
6 4 3 4 4 6 3 7 5 42 5 37 6 4 3 4 4 6 3 7 5 0 1 0
2 Pat
Dyrland
7 5 4 6 6 7 3 6 6 50 9 41 7 5 4 6 5 6 3 5 6 1 1 1
9 Roger
Makowski
6 5 5 4 7 5 4 5 6 47 6 41 6 5 5 4 7 5 4 5 6 1 1 0

Potter/Timmer: 10 --- Lange/Hennen: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Page
Potter
7 5 4 7 6 7 4 5 5 50 11 39 7 5 4 7 6 7 4 4 5 2 2 1
7 Steve
Lange
5 5 5 6 5 8 6 4 6 50 10 40 5 5 5 6 5 8 6 4 6 0 0 0
10 Wendell
Timmer
6 3 5 5 5 5 4 6 6 45 12 33 6 3 5 5 5 5 4 6 6 2 2 1
7 Matt
Wolf
6 6 4 6 10 7 5 10 4 58 18 40 5 5 4 5 9 6 5 9 4 0 0 0

Thompson/West: 7 --- Hofstater/Supan: 3
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Allen
Supan
7 4 5 4 5 6 3 5 4 43 5 38 7 4 5 4 5 6 3 5 4 2 1 0
4 Scott
Thompson
6 5 4 6 6 6 3 6 5 47 8 39 6 5 4 6 5 5 3 5 5 0 1 1
11 Bill
Hofstater
6 5 4 7 8 7 4 7 5 53 9 44 6 5 4 7 8 7 4 7 5 0 0 0
4 Don
West
7 4 6 8 6 8 3 6 6 54 16 38 6 3 6 7 5 7 3 5 5 2 2 1

Go to top

Flight 2 Tees: White
Kelzenberg/Meyer: 9 --- Pappenfus/Huls: 1
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Jerry
Huls
5 4 4 6 5 9 4 5 6 48 5 43 5 4 4 6 5 9 4 5 6 0 1 0
11 Floyd
Meyer
6 2 5 6 6 6 5 4 5 45 7 38 6 2 5 6 6 5 5 3 5 2 1 1
4 Tom
Pappenfus
6 5 5 6 7 9 3 6 7 54 13 41 6 5 5 6 7 9 3 5 7 0 0 0
11 Dennis
Kelzenberg
6 4 4 7 8 7 5 5 6 52 12 40 6 4 4 7 8 7 5 5 6 2 2 1

Juell/Jacobson: 10 --- Johansen/Pfohl: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Ronald
Juell
6 4 7 4 5 5 3 5 5 44 8 36 6 4 7 4 4 4 3 4 5 2 2 1
8 Mark
Johansen
6 4 5 5 5 5 4 4 6 44 5 39 6 4 5 5 5 5 4 4 6 0 0 0
5 Daryll
Jacobson
6 3 5 4 6 6 3 6 5 44 10 34 6 3 5 4 6 6 3 6 5 2 2 1
8 Tom
Cotton
7 4 5 5 8 7 4 5 7 52 17 35 6 3 5 4 7 6 4 4 6 0 0 0

Braun/Bach: 6 --- Koerner/Pflipsen: 4
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Jim
Pflipsen
7 4 6 8 5 9 5 8 5 57 17 40 6 3 5 7 4 8 4 6 4 2 2 0
6 Roger
Petersen
6 4 8 5 6 6 3 7 4 49 7 42 6 4 8 5 6 6 3 7 4 0 0 1
1 Jeff
Koerner
10 6 7 11 8 14 4 8 9 77 18 59 9 5 7 10 7 13 3 7 8 0 0 0
6 Jerry
Bach
6 4 5 5 6 8 3 5 6 48 10 38 6 4 5 5 6 8 3 5 6 2 2 1

Franz/Franz: 7 --- Hensel/Grzybowski: 3
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Steve
Grzybowski
6 4 5 3 6 8 3 6 4 45 5 40 6 4 5 3 6 7 3 5 4 0 0 0
9 Kyle
Franz
4 3 4 4 5 5 3 5 4 37 3 34 4 3 4 4 5 5 3 5 4 2 2 1
2 Denny
Hensel
6 5 4 9 6 5 3 5 4 47 6 41 6 5 4 9 6 5 3 5 4 2 1 0
9 Gary
Franz
7 5 6 8 5 9 3 5 4 52 9 43 7 5 6 8 4 8 3 4 4 0 1 1

Johnson/Paul: 6 --- Canfield(4)/Blonigen: 4
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Todd
Johnson
7 4 7 5 4 5 3 5 4 44 7 37 7 4 7 5 4 5 3 5 4 0 0 1
7 Vic
Blonigen
7 4 5 7 5 5 4 4 4 45 10 35 7 4 5 7 4 4 4 3 4 2 2 0
10 Steve
Paul
5 4 5 4 6 7 4 5 5 45 9 36 5 4 5 4 6 7 4 5 5 2 2 1
7 Mike
Canfield
5 6 4 6 11 9 5 6 6 58 14 44 4 5 4 6 10 8 5 5 6 0 0 0

Esterly/Cheeley: 10 --- Casey/Koester: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Pete
Cheeley
5 4 6 5 6 6 5 4 5 46 8 38 5 4 6 5 6 6 5 4 5 2 2 1
12 Randy
Koester
5 5 6 6 6 10 4 5 6 53 12 41 4 5 6 6 5 9 4 4 6 0 0 0
3 Darrell
Esterly
7 3 5 6 5 6 4 7 5 48 10 38 7 3 5 6 5 6 4 7 5 2 2 1
12 Greg
Casey
7 4 7 6 8 9 5 5 6 57 14 43 6 4 7 6 7 8 5 4 6 0 0 0

Go to top

Flight 3 Tees: White
Koopmeiners/Koopmeiners: 10 --- Hollenhorst/Fischer: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Leon
Fischer
5 4 5 6 6 9 4 5 4 48 7 41 4 4 5 6 5 8 4 4 4 0 0 0
3 Alex
Koopmeiners
6 4 5 4 5 5 3 5 4 41 3 38 6 4 5 4 5 5 3 5 4 2 2 1
12 Elmer
Hollenhorst
8 5 7 7 8 7 6 7 6 61 13 48 7 4 6 6 7 6 5 6 5 0 0 0
3 Adam
Koopmeiners
4 5 4 4 5 5 3 5 4 39 4 35 4 5 4 4 5 5 3 5 4 2 2 1

Holweger/Rogholt: 10 --- Stracke/Braun: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 James
Holweger
5 5 4 5 5 5 3 5 6 43 9 34 5 5 4 5 5 5 3 5 6 2 2 1
8 Phil
Braun
5 6 7 5 6 7 3 7 5 51 13 38 4 6 7 5 5 6 3 6 5 0 0 0
5 Chris
Rogholt
8 5 4 5 8 6 4 6 5 51 11 40 8 5 4 5 8 6 4 6 5 2 2 1
8 Ed
Stracke
6 8 5 4 8 7 5 8 5 56 14 42 6 8 5 4 7 6 5 7 5 0 0 0

Sperling/Lewandowski: 9 --- Lahr/Weyrauch: 1
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Al
Strassburg
8 6 4 4 6 7 3 5 4 47 5 42 8 6 4 4 6 7 3 5 4 0 1 0
6 Josh
Sperling
6 4 5 5 5 6 3 7 5 46 7 39 6 4 5 5 5 5 3 6 5 2 1 1
1 Mike
Weyrauch
8 7 7 5 6 9 4 5 4 55 10 45 8 7 7 5 6 9 4 4 4 0 0 0
6 Don
Lewandowski
7 3 5 7 6 7 4 5 5 49 9 40 7 3 5 7 6 7 4 5 5 2 2 1

Reimer/Bluhm: 6 --- Pursley/Kempenich: 4
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Steve
Reimer
8 4 4 5 6 6 4 5 5 47 7 40 8 4 4 5 6 5 4 4 5 0 0 1
2 Tom
Kempenich
5 5 4 4 6 5 3 4 5 41 5 36 5 5 4 4 6 5 3 4 5 2 2 0
9 Brian
Bluhm
6 4 5 6 6 5 3 5 5 45 12 33 5 3 5 6 5 4 3 4 5 2 2 1
2 Dennis
Pursley
4 5 7 4 6 7 3 5 6 47 7 40 4 5 7 4 6 7 3 5 6 0 0 0

Lembeck/Hollenhorst: 5 --- Jarnot/Springer: 5
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Mark
Lembeck
5 4 4 5 6 5 3 6 5 43 5 38 5 4 4 5 6 5 3 6 5 0 2 0
10 Dick
Lunde
6 5 5 5 5 5 4 5 6 46 9 37 5 5 5 5 4 4 4 4 6 2 0 1
7 Mark
Hollenhorst
5 4 5 5 8 8 4 5 6 50 10 40 5 4 5 5 8 8 4 5 6 1 2 0
10 Paul
Springer
6 5 5 6 8 7 4 6 6 53 13 40 6 5 5 6 7 6 4 5 6 1 0 1

Eilers/Garberick: 9 --- Hunter/Conway: 1
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Jim
Conway
6 4 4 6 4 8 5 8 6 51 11 40 5 3 4 6 3 7 5 7 6 0 0 0
4 Kevin
Eilers
5 4 3 7 4 5 3 5 5 41 6 35 5 4 3 7 4 5 3 5 5 2 2 1
11 Bob
Hunter
5 4 6 4 7 8 5 8 5 52 14 38 4 3 6 3 6 7 4 7 4 1 0 0
4 Tom
Garberick
6 4 4 6 5 6 4 5 4 44 6 38 6 4 4 6 5 6 4 5 4 1 2 1

Go to top

Flight 4 Tees: White
Zupanc/Jahnke: 8 --- Huberty/Huberty: 2
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Tom
Zupanc
6 6 6 7 8 7 4 7 7 58 15 43 5 5 6 6 7 6 4 6 7 0 2 1
3 Steve
Huberty
6 3 7 6 7 6 4 7 5 51 9 42 6 3 7 6 7 6 4 7 5 2 0 0
12 Jeff
Jahnke
6 5 5 4 5 8 4 4 6 47 15 32 6 5 5 4 4 7 4 3 6 2 2 1
3 Paul
Huberty
8 5 8 6 5 8 5 7 4 56 12 44 8 5 8 6 5 8 5 7 4 0 0 0

Lutterman/Berg: 6 --- Maetzold/Matter: 4
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Mick
Berg
8 5 5 5 6 6 3 6 6 50 10 40 7 5 5 5 5 5 3 5 6 0 0 1
11 Pete
Matter
6 3 4 5 6 5 3 5 6 43 6 37 6 3 4 5 6 5 3 5 6 2 2 0
4 Dan
Lutterman
5 4 5 6 4 6 3 6 4 43 10 33 5 4 5 6 3 5 3 5 4 2 2 1
11 John
Knopik
6 4 5 5 5 7 4 5 5 46 7 39 6 4 5 5 5 7 4 5 5 0 0 0

Kremer/Laudenbach: 6 --- Kremers/Kremers: 4
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Greg
Kremer
5 5 4 5 5 6 4 5 6 45 5 40 5 5 4 5 5 6 4 5 6 0 0 1
6 Kyle
Odonnell
5 3 4 5 5 9 3 4 4 42 5 37 5 3 4 5 5 9 3 4 4 2 2 0
1 Scott
Hanson
7 4 5 8 4 5 4 4 5 46 10 36 7 4 5 8 4 5 4 4 5 2 2 1
6 Tom
Kremers
7 5 5 9 6 7 5 6 5 55 12 43 7 5 5 9 6 6 5 5 5 0 0 0

Dingmann/Heyne: 7 --- Stepan/Lommel: 3
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Rick
Dingmann
6 4 4 4 4 6 3 4 4 39 4 35 6 4 4 4 4 6 3 4 4 0 1 1
9 Scott
Lommel
6 5 3 4 5 4 4 4 4 39 5 34 6 5 3 4 5 4 4 3 4 2 1 0
2 Randy
Heyne
6 5 5 5 4 7 4 4 4 44 6 38 6 5 5 5 4 7 4 4 4 2 2 1
9 Greg
Stepan
7 4 5 5 7 6 4 5 5 48 6 42 7 4 5 5 7 6 4 5 5 0 0 0

Braun/Gohman: 8 --- Coran/Bain: 2
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Jason
Bain
5 3 4 4 6 5 4 7 4 42 2 40 5 3 4 4 6 5 4 7 4 0 0 0
10 Craig
Braun
4 3 4 4 4 4 5 4 4 36 2 34 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 2 1
7 Matt
Coran
5 4 4 6 6 4 4 5 4 42 4 38 5 4 4 6 6 4 4 5 4 0 2 0
10 Scott
Gohman
5 4 5 4 3 6 4 6 4 41 4 37 5 4 5 4 3 6 4 6 4 2 0 1

Pallansch/Kroll: 10 --- Lungstrom/Canfield: 0
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Mike
Canfield
9 4 5 4 7 7 5 5 5 51 14 37 8 3 5 3 6 6 5 4 5 0 0 0
8 Gary
Pallansch
5 3 4 5 5 6 4 6 4 42 8 34 5 3 4 5 5 6 4 6 4 2 2 1
5 Steve
Lungstrom
7 5 5 5 6 10 4 10 7 59 18 41 6 4 5 4 5 9 3 9 6 0 0 0
8 Gerard
Kroll
6 4 5 6 6 7 2 5 5 46 10 36 6 4 5 6 6 7 2 5 5 2 2 1

Go to top

Flight 5 Tees: White
Kempenich(3)/Bach(2): 6 --- Merritt(1)/Gallagher(1): 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Dan
Gallagher
6 6 5 6 4 6 6 5 6 50 11 39 6 6 4 5 3 6 5 4 5 0 0 0
12 Tom
Kempenich
5 5 3 4 7 3 4 4 5 40 5 35 5 5 3 4 7 3 4 4 5 2 2 1
3 Ray
Merritt
6 5 4 5 6 5 7 5 6 49 12 37 6 5 4 5 5 5 7 5 5 2 2 0
12 Jerry
Bach
5 6 4 5 7 3 7 7 6 50 10 40 5 6 4 5 7 3 7 7 6 0 0 1

Mattson(1)/Dowsett(1): 9 --- Scherling/Kurtz: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Chip
Dowsett
5 4 4 5 4 3 5 4 4 38 2 36 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 2 1
8 Mark
Kurtz
4 5 3 4 6 4 6 5 5 42 5 37 4 5 2 4 5 4 6 5 4 0 0 0
5 John
Mattson(1)
5 6 4 4 5 3 6 5 5 43 6 37 5 6 3 3 4 3 5 4 4 1 2 1

Gehrts/Petersen: 6 --- Wermers(6)/Kavanagh(1): 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Roger
Petersen
5 5 4 6 5 3 6 4 7 45 7 38 5 5 4 6 5 3 6 4 6 2 1 1
6 Craig
Wermerskirchen
7 5 3 4 10 5 4 5 5 48 6 42 7 5 3 4 10 5 4 5 5 0 1 0
1 Joe
Gehrts
4 7 5 4 7 3 5 5 7 47 9 38 4 7 5 4 7 3 5 5 7 0 1 1
6 Steve
Kavanagh
5 6 5 5 6 4 7 5 6 49 12 37 5 6 4 5 5 4 7 5 5 2 1 0

Cheeley(2)/Esterly(2): 6 --- Braaten(1)/Dyrland(1): 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Pete
Cheeley
5 4 3 4 8 4 5 7 4 44 8 36 5 4 3 4 8 4 5 7 4 0 0 1
2 Karsten
Braaten
4 6 4 5 4 3 5 5 5 41 9 32 4 6 4 5 4 3 5 5 4 2 2 0
9 Darrell
Esterly
6 6 5 4 5 4 6 5 5 46 10 36 6 6 5 4 5 4 6 5 4 2 2 1
2 Pat
Dyrland
5 7 4 5 5 4 7 5 8 50 9 41 5 7 4 5 5 4 7 5 8 0 0 0

Timmer(1)/Timmer(6): 10 --- Hennen (1)/Lange(1): 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Brian
Timmer
5 5 3 3 4 3 5 6 4 38 1 37 5 5 3 3 4 3 5 6 4 2 2 1
7 Matt
Wolf
5 5 4 7 7 4 9 6 8 55 7 48 5 5 3 6 6 4 8 5 7 0 0 0
10 Wendell
Timmer
4 8 3 5 7 4 6 4 5 46 12 34 4 8 3 5 6 4 6 4 4 2 2 1
7 Steve
Lange
4 6 5 7 4 3 8 7 8 52 10 42 4 6 5 7 4 3 8 7 8 0 0 0

Meyer(2)/Kelzenberg(2): 6 --- Thompson(1)/West(1): 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Floyd
Meyer
5 4 3 5 4 5 4 4 6 40 7 33 5 4 3 5 4 5 4 4 6 2 2 1
4 Scott
Thompson
5 6 5 5 4 3 9 6 5 48 8 40 5 6 5 5 4 3 9 6 4 0 0 0
11 Dennis
Kelzenberg
6 6 4 6 8 3 6 7 4 50 12 38 6 6 4 6 8 3 6 7 4 0 0 1
4 Don
West
7 6 5 5 7 3 8 7 5 53 16 37 7 6 4 5 6 3 8 6 4 2 2 0

Go to top

Flight 6 Tees: White
Schubert/Schubert: 10 --- Wilson/Bemis: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Jack
Schubert
4 7 4 4 5 3 3 5 4 39 8 31 4 7 4 4 5 3 3 5 3 2 2 1
12 Mark
Hondl
9 9 9 9 9 7 8 9 9 78 7 71 9 9 9 9 9 7 8 9 9 0 0 0
3 Ralph
Schubert
6 5 4 5 4 4 7 4 7 46 12 34 6 5 4 5 4 4 7 4 7 2 2 1
12 John
Wilson
4 7 5 7 6 6 7 5 6 53 18 35 4 7 4 6 5 6 6 4 5 0 0 0

Stoterau/Paukert: 10 --- Weller/Weller: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Tony
Paukert
6 6 4 5 5 3 8 4 5 46 10 36 6 6 4 5 5 3 8 4 5 2 2 1
8 Scott
Weller
5 6 4 5 7 4 6 7 7 51 10 41 5 6 4 5 7 4 6 7 7 0 0 0
5 Lynn
Stoterau
5 4 4 4 8 3 7 6 6 47 10 37 5 4 4 4 8 3 7 6 6 2 2 1
8 Jeremy
Weller
4 7 5 7 5 5 7 9 7 56 18 38 4 6 4 6 4 4 6 8 6 0 0 0

Travers/Kuester: 6 --- Schraut/Benoit: 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Mike
Travers
4 7 4 4 6 4 7 6 5 47 7 40 4 7 4 4 5 4 7 6 4 2 0 1
4 Travis
Benoit
5 6 3 5 4 4 7 5 7 46 5 41 5 6 3 5 4 4 7 5 7 0 2 0
11 Kim
Kuester
4 6 3 6 5 4 6 5 5 44 9 35 4 6 3 6 5 4 6 5 5 2 0 1
4 Stacy
Schraut
4 5 4 6 5 4 8 7 5 48 12 36 4 5 3 6 4 4 8 7 4 0 2 0

Wermerskirchen/Rosenberger: 9 --- Virnig/Spiczka: 1
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Bill
Rosenberger
5 6 3 4 5 3 5 3 5 39 3 36 5 6 3 4 5 3 5 3 5 2 1 1
9 Greg
Spiczka
5 7 5 9 6 4 8 9 5 58 17 41 4 6 3 8 4 3 6 7 3 0 1 0
2 Craig
Wermerskirchen
4 6 4 4 8 3 8 4 6 47 6 41 4 6 4 4 8 3 8 4 6 2 2 1
9 Patrick
Virnig
5 9 6 9 9 5 8 6 4 61 18 43 4 8 4 8 7 4 7 5 2 0 0 0

Kinsella/Granning: 7 --- Wensel/Schulte: 3
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Kyle
Granning
4 4 4 3 7 4 6 4 5 41 4 37 4 4 4 3 7 4 6 4 5 1 1 1
10 Dick
Schulte
5 8 6 5 5 4 5 8 4 50 13 37 4 7 5 4 4 3 4 7 3 1 1 0
7 Trent
Kinsella
5 5 3 4 5 4 5 5 4 40 4 36 5 5 3 4 5 4 5 5 4 2 1 1
10 Jim
Wensel
5 6 3 7 6 4 6 11 7 55 14 41 4 5 2 6 5 3 5 10 5 0 1 0

Phillips/Van Den Boom: 10 --- Timmer/Brey: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Brian
Timmer
4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 1 37 4 4 5 4 4 5 4 4 4 0 0 0
6 John
Van Den Boom
5 5 4 4 4 4 5 4 4 39 5 34 5 5 3 4 3 4 5 3 3 2 2 1
1 Billy
Brey
6 7 5 4 5 4 4 4 9 48 8 40 6 7 5 4 5 4 4 4 9 0 0 0
6 Larry
Phillips
5 5 4 4 6 4 6 6 7 47 8 39 5 5 4 4 6 4 6 6 7 2 2 1

Go to top

Flight 7 Tees: White
Henkemeyer/Tast: 6 --- Gunderson/Edstrom: 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Paul
Arnesen
5 7 4 5 7 4 8 5 5 50 8 42 5 7 4 5 7 4 8 5 5 0 0 1
3 Todd
Edstrom
3 6 4 7 7 4 5 5 5 46 8 38 3 6 4 7 7 4 5 5 5 2 2 0
12 Elmer
Skaj
4 6 4 4 5 3 5 5 5 41 8 33 4 6 4 4 5 3 5 5 5 2 2 1
3 Jeff
Gunderson
5 9 5 6 5 6 6 6 8 56 17 39 4 8 4 5 4 5 5 5 7 0 0 0

Jacobs/Zapzalka: 6 --- Burgess/Hines: 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Kevin
Hines
5 5 4 4 6 3 6 4 7 44 8 36 5 5 3 4 5 3 6 4 6 0 0 0
5 Dave
Zapzalka
4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 5 31 4 5 3 4 4 4 4 4 4 2 2 1
8 Paul
Burgess
4 7 4 4 5 4 8 8 5 49 12 37 4 7 4 4 4 4 8 8 4 2 2 0
5 Rob
Jacobs
5 6 8 4 5 3 8 6 5 50 10 40 5 6 8 4 5 3 8 6 5 0 0 1

Fesenmaier/Spiczka: 10 --- Tomporowski/Bauer: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Doug
Spiczka
5 6 2 5 5 3 4 4 5 39 7 32 5 6 2 5 5 3 4 4 5 2 2 1
6 Terry
Tomporowski
6 7 5 6 8 4 6 6 6 54 16 38 5 6 4 5 7 3 5 5 5 0 0 0
1 Lee
Fesenmaier
6 6 3 5 4 3 9 5 4 45 10 35 6 6 3 5 4 3 9 5 4 2 2 1
6 Mark
Bauer
7 6 5 6 7 5 6 7 6 55 18 37 7 5 4 5 6 4 5 6 5 0 0 0

Bauer/Rolfzen: 10 --- Lunde/Thompson: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Gary
Rolfzen
4 5 3 3 5 3 4 4 5 36 2 34 4 5 3 3 5 3 4 4 5 2 2 1
2 Tim
Lunde
4 8 5 6 9 4 7 5 5 53 8 45 4 8 4 5 8 4 6 4 4 0 0 0
9 Bob
Bauer
3 4 3 4 5 3 5 4 6 37 3 34 3 4 3 4 5 3 5 4 6 2 2 1
2 Charles
Thompson
3 5 5 5 7 2 7 5 9 48 11 37 3 4 4 4 6 1 6 4 8 0 0 0

Eiynk/Gore: 5 --- Johnson/Johannes: 5
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Bruce
Gore
4 6 4 4 7 4 5 4 4 42 6 36 4 6 4 4 7 4 5 4 4 0 1 0
10 John
Johannes
5 5 4 4 5 4 7 5 6 45 11 34 5 5 3 4 4 4 6 4 5 2 1 1
7 Steve
Kavanagh
5 6 3 5 7 3 7 5 7 48 12 36 5 6 3 5 7 3 7 5 7 2 2 0
10 Stacy
Johnson
6 8 4 5 8 4 5 5 7 52 15 37 6 8 3 5 7 4 5 5 6 0 0 1

Repke/Repke: 8 --- Ramstad/Hanson: 2
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Rich
Repke
4 5 3 4 5 3 5 5 5 39 5 34 4 5 3 4 5 3 5 5 5 2 2 1
4 Tim
Ramstad
5 5 5 5 7 5 6 8 5 51 6 45 5 5 5 5 7 5 6 8 4 0 0 0
11 Jim
Repke
4 6 3 5 5 3 4 5 5 40 5 35 4 6 3 5 5 3 4 5 5 1 1 1
4 Larry
Hanson
3 6 5 4 5 3 5 6 6 43 8 35 3 6 4 4 4 3 5 6 5 1 1 0

Go to top

Flight 8 Tees: White
Phenow/Phenow: 8 --- Lindberg/Muehlbauer: 2
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Jamie
Phenow
5 5 5 5 5 6 7 5 7 50 9 41 5 5 5 5 5 6 7 5 7 0 2 1
12 Keith
Lindberg
6 6 5 7 6 3 6 6 4 49 9 40 6 6 5 7 6 3 6 6 4 2 0 0
3 Ben
Phenow
5 7 5 5 7 3 7 6 5 50 11 39 5 7 5 5 7 3 7 6 5 2 2 1
12 Chuck
Muehlbauer
8 8 5 5 4 3 9 6 6 54 12 42 8 8 5 5 4 3 9 6 5 0 0 0

Welle/Buckner: 10 --- Anderson/Gambrino: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Bill
Buckner
5 5 3 4 5 2 8 4 5 41 6 35 5 5 3 4 5 2 8 4 5 2 2 1
8 Steve
Anderson
5 8 5 7 10 4 5 5 5 54 13 41 5 8 4 6 9 3 4 4 4 0 0 0
5 Larry
Welle
4 5 4 4 4 2 4 4 5 36 6 30 4 5 4 4 4 2 4 4 5 2 2 1
8 Mike
Gambrino
6 6 5 6 6 6 6 4 6 51 15 36 5 5 4 5 5 5 5 3 5 0 0 0

Currie/Belling: 8 --- Bommersbach/May: 2
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Michael
Currie
5 6 7 3 5 3 7 4 6 46 9 37 5 6 6 3 4 3 7 4 5 1 1 1
4 Tim
Bommersbach
4 6 4 5 7 4 4 4 5 43 6 37 4 6 4 5 7 4 4 4 5 1 1 0
11 Mike
Weis
6 6 5 5 6 3 5 4 8 48 12 36 6 6 4 5 5 3 4 3 7 2 2 1
4 Pat
May
5 6 4 6 6 3 5 4 6 45 7 38 5 6 4 6 6 3 5 4 6 0 0 0

Hoffarth/Gaetz: 6 --- Kohlman/Knapek: 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Jeff
Knapek
6 6 3 4 5 3 8 5 5 45 8 37 6 6 2 4 4 3 8 4 4 2 2 0
9 Gerard
Hoffarth
5 5 4 6 5 4 4 4 6 43 4 39 5 5 4 6 5 4 4 4 6 0 0 1
2 Paul
Kohlman
5 7 4 6 8 3 6 6 7 52 11 41 5 7 3 6 7 3 6 5 6 0 0 0
9 Charles
Gaetz
5 4 3 4 4 4 6 4 6 40 7 33 5 4 3 4 4 4 6 4 6 2 2 1

Fischer/Fleck: 6 --- Laumeyer/Frederickson: 4
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Marty
Laumeyer
3 6 4 4 8 3 5 5 5 43 6 37 3 6 4 4 8 3 5 5 5 2 2 0
7 Jim
Fischer
7 7 4 6 5 3 6 5 6 49 10 39 7 7 3 6 4 3 6 4 5 0 0 1
10 Steve
Frederickson
4 6 4 4 6 3 5 4 6 42 7 35 4 6 4 4 6 3 5 4 6 0 0 0
7 Greg
Fleck
7 5 4 5 4 4 5 5 5 44 12 32 7 5 3 5 3 4 4 4 4 2 2 1

Rau/Rein: 10 --- Olson/Narlock: 0
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 David
Narlock
5 5 6 3 5 3 5 6 5 43 7 36 5 5 6 3 5 3 5 6 5 0 0 0
6 Lauren
Pfannenstein
4 8 2 7 5 4 6 6 6 48 14 34 4 8 1 6 4 3 5 5 5 2 2 1
1 Kyle
Olson
7 5 4 6 6 3 5 4 5 45 8 37 7 5 4 6 6 3 5 4 5 0 0 0
6 Troy
Johnson
5 7 5 3 5 3 5 8 7 48 15 33 5 7 4 2 4 2 4 7 6 2 2 1

Go to top